Illustratie van drie poppetjes

Professionals

Als professionals in en rond scholen, werken we samen aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen. Hoe organiseren en arrangeren wij het best passende onderwijs, liefst in het eigen dorp van het kind? Hoe zit onze ondersteuningsstructuur in elkaar en met welke routes en afspraken werken wij?

Agenda

Webinar intern begeleiders – test

Auris/Visio

Bekijk de hele agenda

Snel naar

Aanvraag onderwijsondersteuner Aanvraag onderwijsspecialist Afspraak routebegeleider Alles over de TLV

Handelingsgericht arrangeren

Handelingsgericht werken helpt je snel signaleren wat een kind nodig heeft om zich naar vermogen te ontwikkelen. En om je handelen daarop af te stemmen. Ook als extra of speciale ondersteuning nodig is, arrangeren we die – zo nodig met hulp van buiten de school – handelingsgericht. Dit is basis van onze werkwijze in de Duin- en Bollenstreek.

Lees meer over handelingsgericht arrangeren Lees meer over handelingsgericht arrangeren
Illustratie van verschillende bloemen in een vaas. De vaas heeft de vorm van een locatie marker.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat ouders hun kind bij jouw school aanmelden, heb je als basisschool zorgplicht. Dit betekent dat je samen met ouders kijkt wat hun kind nodig heeft, of en hoe je dit kunt bieden en wie of wat daarvoor nodig is. Is jouw school niet de passende plek? Dan kijk je samen met ouders en de routebegeleider van het samenwerkingsverband, waar dit wél mogelijk is.

Download zorgplicht

Ondersteuning

In ons samenwerkingsverband zorgen we er samen voor dat ieder kind zich – liefst in het eigen dorp – goed kan ontwikkelen. Welke ondersteuning bieden we daarvoor en hoe organiseren wij dat?

Lees meer over
Basisondersteuning Extra ondersteuning Specialistische ondersteuning Symbiose Overstaproutes Ondersteuning hoogbegaafdheid

Alles over de TLV

Als een (tijdelijke) overstap naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) het beste is voor een kind, dan is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Welke stappen zijn daarvoor nodig?

Lees meer over de TLV

Thuiszitters en verzuim

Ieder kind heeft leerrecht. Daarom doen we er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat een kind thuis komt te zitten. Of om een kind dat helaas thuiszit, weer onderwijs te laten volgen. Is een kind meer dan vier weken voor de helft van de tijd afwezig? Dan is het risico op thuiszitten groot. Meld dit bij het samenwerkingsverband!

Meld verzuim hier!

Afspraken:

  • scholen melden een risico-leerling of thuiszitter bij het samenwerkingsverband – wij moeten de Onderwijsinspectie op de hoogte houden en overleggen ook met het Regionaal Bureau Leerrecht
  • elk kwartaal vragen we alle scholen hoe het gaat met risicoleerlingen en thuiszitters
  • een onderwijsspecialist of routebegeleider kan met je meedenken over aanpak en oplossingen om verzuim en/of thuiszitten te voorkomen
Illustratie van een persoon die vooruit kijkt door een verrekijker.

Samenwerking in de regio

Als samenwerkingsverband werken we samen met gemeenten in onze regio. Zo stemmen we ons ondersteuningsplan goed af. Ook werken we samen met onder meer leerplicht en natuurlijk ook met jeugdhulp. Dat gebeurt in de buurten en wijken van de kernen. Ook maken we afspraken in de regio over samenwerking.

download Handreiking
download Regionale afsprakenkaart
Illustratie van een meisje die naast een 'vaas' staat, ze steekt een grote gele bloem in de 'vaas'. De 'vaas' heeft de vorm van een locatie marker.

Op weg naar inclusief onderwijs

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Lees hoe we aan dat doel werken in ons online magazine! Hierin vind je de hoofdpunten uit ons ondersteuningsplan 2023-2027: Op weg naar inclusief onderwijs.

Lees ons online magazine!

Meepraten over passend onderwijs?

Professionals en ouders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over passend onderwijs. Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Lees meer over de ondersteuningsplanraad

Verhalen uit de praktijk

Atltasklas

Atlasklas: specialistische klas in reguliere school